Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » » Chú Đại bi

Chú Đại bi

Thiên thủ Thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đà la ni


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bác ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.


Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hế rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng a thể dựng, tát bà tát đa, na ma bà gìa ma phạt đạt đậu, đát thiệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đàn dựng cu lô cu lô kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Gỉa kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha.


Nam mô hắc ra đát na đá ra mạ da, Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.


=================

Nguồn gốc:

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn, con có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.", rồi sau đó đọc Chú Đại Bi

"Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng."[1]

=================

Chú Đại Bi thường dùng chính là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) chủ yếu do hai ngài Bất Không Kim Cương và Kim Cương Trí dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6. 

=================

Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân[3]:


1. Namah Ratnatrayaya.


2. Namo Ariya.


3. VaLokitesvaraya.


4. Bodhisattvaya.


5. Mahasattvaya.


6. Mahakaruniakaya.


7. Om.


8. Sarva Rabhaye.


9. Sudhanadasya.


10.Namo Skrtva i Mom Ariya.


11.Valokitesvara Ramdhava.


12.Namo Narakindi.


13.Herimaha Vadhasame.


14.Sarva Atha. Dusubhum.


15.Ajeyam.


16.Sarva Sadha. Nama vasatva.


17.Namo Vaga.


18.Mavadudhu. Tadyatha.


19.Om. Avaloki.


20.Lokate.


21.Karate.


22.Ehre.


23.Mahabodhisattva.


24.Sarva Sarva.


25.Mala Mala


26.Mahe Mahredhayam.


27.Kuru Kuru Karmam.


28.Dhuru Dhuru Vajayate.


29.Maha Vajayate.


30.Dhara Dhara.


31.Dhirini.


32.Svaraya.


33.Cala Cala.


34.Mamavamara.


35.Muktele.


36.Ehi Ehi.


37.Cinda Cinda.


38.Arsam Pracali.


39.Vasa Vasam


40.Prasaya.


41.Huru Huru Mara.


42.Huru Huru Hri.


43.Sara Sara.


44.Siri Siri.


45.Suru Suru.


46.Bodhiya Bodhiya.


47.Bodhaya Bodhaya.


48.Maitriya.


49.Narakindi.


50.Dharsinina.


51.Payamana.


52.Svaha.


53.Siddhaya.


54.Svaha.


55.Maha Siddhaya.


56.Svaha.


57.Siddhayoge


58.Svaraya.


59.Svaha.


60.Narakindi


61.Svaha.


62.Maranara.


63.Svaha.


64.Sirasam Amukhaya.


65.Svaha.


66.Sarva Maha Asiddhaya.


67.Sarva


68.Cakra Asiddhaya


69.Svaha.


70.Padmakastaya.


71.Svaha.


72.Narakindi Vagaraya.


73.Svaha


74.Mavari Samkraya.


75.Svaha.


76.Namah Ratnatrayaya.


77.Namo Ariya


78.Valokites


79.Varaya


80.Svaha


81.Om. Siddhyantu


82.Mantra


83.Padaya.


84.Svaha.


Mỗi hình tượng của đức quán thế âm bồ tát lại cầm các pháp bảo như chuông loa,loa ốc,bàng bài,nhành dương liễu và tịnh bình,...v.v Mỗi pháp bảo ấy tượng trưng cho 42 thủ nhãn ấn pháp của đức quán âm nghìn tay nghìn mắt
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in