Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn4zoom+ Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 5: Âm dương ứng tượng đại luận - Nội Kinh - Nguyễn Tử Siêu

Chương 5: Âm dương ứng tượng đại luận - Nội Kinh - Nguyễn Tử Siêu

Chương năm 

ÂM DƯƠNG ỨNG TƯỢNG ĐẠI LUẬN

KINH VĂN 

Hoàng Đế nói : - Âm dương là đạo của trời đất ” , là giường mới của muôn vật , là cha mẹ của sự biến hóa ” , là gốc ngọn của sự sinh sôi “ , là cái kho chứa mọi sự thân minh ” ) . Trị bệnh phải tìm tới gốc ) . Nên biết rằng : tích lũy nhiều dương là trời , tích lũy nhiều âm là đất âm thì tĩnh , dương thì táo® ) ; dương sinh ra , âm nuôi lớn , đường giảm đi , âm tiem Tangº , Dương hóa khí , âm thanh bình 2 ) ; hàn cực sinh ra nhiệt , nhiệt cực sinh ra hành : khi hàn sinh ra chất trọc ( đục ) , khi nhiệt sinh ra chất thanh ( trong ) . Thanh khi ở bộ phận dưới thì sinh chứng xôn tiết , trọc khí ở bộ phận trên thì sinh chứng điện trường ( đây , tức ) . Đó là âm dương ở trong người do sự " nghịch tùng " mà sinh bệnh vậy ! ? ) . Cho nên thanh dương là trời , trọc âm là đất , khi đất bốc lên thành mây , khi trời giáng xuống thành mưa , mưa làm ra bởi địa khí , máy làm ra bởi thiện khi 22 . Thanh Hương tiết lên thượng khiếu , trọc âm tiết xuống hạ khiếulý ; thanh dương phát ra tấu lý , trọc âm


 chạy vào năm Tàng ' ) ; thanh dương đầy đủ ở tứ chi , trọc âm quy tụ về lục Phù16 ) . Thủy là âm , Hỏa là dương , dương là khí , âm là Vị ' . Vị theo về hình , hình theo về khí , khí theo về tinh , tỉnh theo về hóa 14 . Tinh nhờ khí , hình nhờ ở Vị ) . Do hóa sinh ra tinh , do khi sinh ra hình 2 ) . vị làm thương hình , khi làm thường tỉnh , Tinh hỏa làm khí , khí thượng bởi vị ? 2 ) . Âm vị tiết ra hạ khiếu , Dương khí tiết ra thượng khiếu ) . Vị hậu thuộc về âm , bạc thuộc về dương . Khí hậu thuộc về dương , bạc thuộc về âm ) . Vị hậu thi phát tiết , bạc thì không khí bạc thì phát tiết , hậu thì phát nhiệt . Cái khổ của Tráng hòa suy , thì cái khí của Thiếu hỏa tráng ; Tráng hỏa thu hút " khí , khỉ " thu hút " Thiêu hóa ; Tráng hỏa làm tán khí , Thiêu hóa sẽ sinh khi đó ) . Khỉ vị tân , cam , công năng của nó chuyên về phát tán , thuộc dương . Khí vị toan , khổ , công năng của nó có thể dùng liệt , thuộc âm ? ” . | Âm thắng thì dương sẽ mắc bệnh , đường thẳng thì âm sẽ mắc bệnh . Dương tháng thì nhiệt , âm thắng thì hàn ( 28 ) . Gặp ( trung ) bàn thị hóa nhiệt , gặp nhiệt thì hóa bản 2 ) . Hân làm thương binh , nhiệt làm thường khí ; khí bị tổn thương thành bệnh đau , hình bị thương thành bệnh thũng . Nếu trước đau mà sau mới thũng , đó là khi làm thương hình ; nếu trước thông mà sau mới đau , đó là hình làm thường khi 2 .


Phong thắng thì sinh ra động , nhiệt thắng thì sinh ra thũng ; táo | thắng thi sinh ra Can ; bản thắng thì sinh ra " phù " ( thần khí phù việt ) ; | thấp thắng thì sinh ra " nhu tiết " ( ẩm thấp , tiết tả ) ^ 2 ) . C . . Trời có bốn mùa , năm hành để thi hành sự sinh , trường , thâu , | Đảng và để sinh ra các khí hàn , thử , táo , thấp , phong ” . Người có năm Tàng hóa ra năm khí , để sinh ra hỷ , nộ , bi , ưu , khủng ( 34 ) . Cho nên , hỷ với nộ làm thường đến khí , hàn với thử làm thường đến hình ( 35 ) . Bạo nộ thì thương đến âm , bạo hỷ thì thương đến hình . Nếu khí dẫn ngược lên , mạch sẽ bị đầy tràn , ly thoát mất cái hình của chân Tàng36 ) . Hỷ , nộ không hạn chế , hàn thử để quá độ , sinh mệnh sẽ không được bền ( 37 ) . Cho nên " trùng âm " tất bệnh dương , " trùng dưng " tất bệnh âm - 8 ) . Mùa đông bị thương về hàn , tới mùa xuân tất phát bệnh ôn ; mùa xuân bị thương về phong , tới mùa hạ tất sẽ phát bệnh xôn tiết ; mùa hạ bị thương về thừ , tới mùa thu tất phát bệnh hơi ngược ; mùa thu bị thương về thấp , tới mùa đông tất phát bệnh khải thấu ) . Hoàng Đế hỏi rằng : - Tôi nghe các bậc Thánh nhân đời Thượng cổ hiểu rõ thân thể con người : Về Tàng , Phủ thì phân biệt rõ ràng ; về kinh mạch thì xét rõ đầu mối ; về " lục hợp " của mạch , nên rõ sự hội thông của nó ; về các " khí huyệt " thì chỉ rõ từng nơi và ấn định cái danh của nó ; về các " khế , cốc " đều chỉ rõ cái chỗ bắt đầu của nó ; về bộ phận bị phu , có nghịch có tùng , đều có điều lý ; về bốn mùa , âm dương , đều có kinh hỷ , và ứng vào thân thể con người đều có biểu , lý liên lạc với nhau . . . Có thật thế chăng


Kỳ Bá thưa rằng : - Đông phương sinh ra phong ( gió ) , phong sinh Mộc , Mộc sinh toan , toan sinh Can , Can sinh cân ( gần ) , cân sinh Tâm , Can chủ về mắt . Theo lẽ đó , ở trời gọi là " huyền " , ở người gọi là " đạo " , ở đất thì là " hóa " , hóa sinh năm vị . Đạo sinh ra trí , huyền sinh ra thần . Thần ở trời tức là khí phong , ở đất tức là hành Mộc , ở thân thể con người tức là cân , ở Tàng Phủ con người tức Can . Ở sắc là màu xanh , ở âm là âm giác , ở tiếng là tiếng hô ( thở ra , reo hò ) , ở sự biến động là ác ( nắm tay lại , hình dung sự co gân ) , ở khiếu là mắt , ở vị là toan , ở chí là nộ . Nộ ( giận ) làm thương Can , bị sẽ thắng nộ ; phong làm thương cân , táo sẽ thắng phong , toan làm thương , tân sẽ thắng toan “ ) . Nam phương sinh nhiệt ( nóng ) , nhiệt sinh hỏa 4 ) , Hoả sinh khổ , khổ sinh Tâm ^ 2 ) , Tâm chủ huyết , huyết sinh Tỳ45 ) , Tâm chủ về lưỡi ( 46 ) . Theo lẽ đó , ở trời là khi nhiệt , ở đất là hành Hỏa , ở thể là mạch , Tàng là tâm ( 47 ) . Ở sắc là xích ( đỏ ) , ở âm là âm chuy , ở tiếng là tiếng cười , ở sự biến động là ưu ( lo ) 48 ) , ở khiếu là lưỡi , ở vị là khổ , ở chi là hỷ . Hỷ quá thì thương tâm , không sẽ thắng hỷ ( khủng là Thận chí và là thủy thắng hỏa ) ; nhiệt quá thì thương khí , hàn sẽ thắng nhiệt ; khổ làm thương khí ( khổ là hỏa vị , nên cũng thương khí ) , hắn sẽ thắng khổ ( Thủy khắc Hỏa ) . Trung ương sinh thấp ) , thấp sinh Thổ50 ) , Thổ sinh cam , cam sinh Tỳ51 ) , Tỳ sinh nhục , nhục sinh Phết 22 , Tỳ chủ về miệng . Theo lẽ đó , ở trời là khí thấp , ở đất là hành Thổ , ở thể là nhục ,


(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in