-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 5: Âm dương ứng tượng đại luận - Nội Kinh - Nguyễn Tử Siêu

Chương 5: Âm dương ứng tượng đại luận - Nội Kinh - Nguyễn Tử Siêu

Chương năm 

ÂM DƯƠNG ỨNG TƯỢNG ĐẠI LUẬN

KINH VĂN 

Hoàng Đế nói : - Âm dương là đạo của trời đất ” , là giường mới của muôn vật , là cha mẹ của sự biến hóa ” , là gốc ngọn của sự sinh sôi “ , là cái kho chứa mọi sự thân minh ” ) . Trị bệnh phải tìm tới gốc ) . Nên biết rằng : tích lũy nhiều dương là trời , tích lũy nhiều âm là đất âm thì tĩnh , dương thì táo® ) ; dương sinh ra , âm nuôi lớn , đường giảm đi , âm tiem Tangº , Dương hóa khí , âm thanh bình 2 ) ; hàn cực sinh ra nhiệt , nhiệt cực sinh ra hành : khi hàn sinh ra chất trọc ( đục ) , khi nhiệt sinh ra chất thanh ( trong ) . Thanh khi ở bộ phận dưới thì sinh chứng xôn tiết , trọc khí ở bộ phận trên thì sinh chứng điện trường ( đây , tức ) . Đó là âm dương ở trong người do sự " nghịch tùng " mà sinh bệnh vậy ! ? ) . Cho nên thanh dương là trời , trọc âm là đất , khi đất bốc lên thành mây , khi trời giáng xuống thành mưa , mưa làm ra bởi địa khí , máy làm ra bởi thiện khi 22 . Thanh Hương tiết lên thượng khiếu , trọc âm tiết xuống hạ khiếulý ; thanh dương phát ra tấu lý , trọc âm


 chạy vào năm Tàng ' ) ; thanh dương đầy đủ ở tứ chi , trọc âm quy tụ về lục Phù16 ) . Thủy là âm , Hỏa là dương , dương là khí , âm là Vị ' . Vị theo về hình , hình theo về khí , khí theo về tinh , tỉnh theo về hóa 14 . Tinh nhờ khí , hình nhờ ở Vị ) . Do hóa sinh ra tinh , do khi sinh ra hình 2 ) . vị làm thương hình , khi làm thường tỉnh , Tinh hỏa làm khí , khí thượng bởi vị ? 2 ) . Âm vị tiết ra hạ khiếu , Dương khí tiết ra thượng khiếu ) . Vị hậu thuộc về âm , bạc thuộc về dương . Khí hậu thuộc về dương , bạc thuộc về âm ) . Vị hậu thi phát tiết , bạc thì không khí bạc thì phát tiết , hậu thì phát nhiệt . Cái khổ của Tráng hòa suy , thì cái khí của Thiếu hỏa tráng ; Tráng hỏa thu hút " khí , khỉ " thu hút " Thiêu hóa ; Tráng hỏa làm tán khí , Thiêu hóa sẽ sinh khi đó ) . Khỉ vị tân , cam , công năng của nó chuyên về phát tán , thuộc dương . Khí vị toan , khổ , công năng của nó có thể dùng liệt , thuộc âm ? ” . | Âm thắng thì dương sẽ mắc bệnh , đường thẳng thì âm sẽ mắc bệnh . Dương tháng thì nhiệt , âm thắng thì hàn ( 28 ) . Gặp ( trung ) bàn thị hóa nhiệt , gặp nhiệt thì hóa bản 2 ) . Hân làm thương binh , nhiệt làm thường khí ; khí bị tổn thương thành bệnh đau , hình bị thương thành bệnh thũng . Nếu trước đau mà sau mới thũng , đó là khi làm thương hình ; nếu trước thông mà sau mới đau , đó là hình làm thường khi 2 .


Phong thắng thì sinh ra động , nhiệt thắng thì sinh ra thũng ; táo | thắng thi sinh ra Can ; bản thắng thì sinh ra " phù " ( thần khí phù việt ) ; | thấp thắng thì sinh ra " nhu tiết " ( ẩm thấp , tiết tả ) ^ 2 ) . C . . Trời có bốn mùa , năm hành để thi hành sự sinh , trường , thâu , | Đảng và để sinh ra các khí hàn , thử , táo , thấp , phong ” . Người có năm Tàng hóa ra năm khí , để sinh ra hỷ , nộ , bi , ưu , khủng ( 34 ) . Cho nên , hỷ với nộ làm thường đến khí , hàn với thử làm thường đến hình ( 35 ) . Bạo nộ thì thương đến âm , bạo hỷ thì thương đến hình . Nếu khí dẫn ngược lên , mạch sẽ bị đầy tràn , ly thoát mất cái hình của chân Tàng36 ) . Hỷ , nộ không hạn chế , hàn thử để quá độ , sinh mệnh sẽ không được bền ( 37 ) . Cho nên " trùng âm " tất bệnh dương , " trùng dưng " tất bệnh âm - 8 ) . Mùa đông bị thương về hàn , tới mùa xuân tất phát bệnh ôn ; mùa xuân bị thương về phong , tới mùa hạ tất sẽ phát bệnh xôn tiết ; mùa hạ bị thương về thừ , tới mùa thu tất phát bệnh hơi ngược ; mùa thu bị thương về thấp , tới mùa đông tất phát bệnh khải thấu ) . Hoàng Đế hỏi rằng : - Tôi nghe các bậc Thánh nhân đời Thượng cổ hiểu rõ thân thể con người : Về Tàng , Phủ thì phân biệt rõ ràng ; về kinh mạch thì xét rõ đầu mối ; về " lục hợp " của mạch , nên rõ sự hội thông của nó ; về các " khí huyệt " thì chỉ rõ từng nơi và ấn định cái danh của nó ; về các " khế , cốc " đều chỉ rõ cái chỗ bắt đầu của nó ; về bộ phận bị phu , có nghịch có tùng , đều có điều lý ; về bốn mùa , âm dương , đều có kinh hỷ , và ứng vào thân thể con người đều có biểu , lý liên lạc với nhau . . . Có thật thế chăng


Kỳ Bá thưa rằng : - Đông phương sinh ra phong ( gió ) , phong sinh Mộc , Mộc sinh toan , toan sinh Can , Can sinh cân ( gần ) , cân sinh Tâm , Can chủ về mắt . Theo lẽ đó , ở trời gọi là " huyền " , ở người gọi là " đạo " , ở đất thì là " hóa " , hóa sinh năm vị . Đạo sinh ra trí , huyền sinh ra thần . Thần ở trời tức là khí phong , ở đất tức là hành Mộc , ở thân thể con người tức là cân , ở Tàng Phủ con người tức Can . Ở sắc là màu xanh , ở âm là âm giác , ở tiếng là tiếng hô ( thở ra , reo hò ) , ở sự biến động là ác ( nắm tay lại , hình dung sự co gân ) , ở khiếu là mắt , ở vị là toan , ở chí là nộ . Nộ ( giận ) làm thương Can , bị sẽ thắng nộ ; phong làm thương cân , táo sẽ thắng phong , toan làm thương , tân sẽ thắng toan “ ) . Nam phương sinh nhiệt ( nóng ) , nhiệt sinh hỏa 4 ) , Hoả sinh khổ , khổ sinh Tâm ^ 2 ) , Tâm chủ huyết , huyết sinh Tỳ45 ) , Tâm chủ về lưỡi ( 46 ) . Theo lẽ đó , ở trời là khi nhiệt , ở đất là hành Hỏa , ở thể là mạch , Tàng là tâm ( 47 ) . Ở sắc là xích ( đỏ ) , ở âm là âm chuy , ở tiếng là tiếng cười , ở sự biến động là ưu ( lo ) 48 ) , ở khiếu là lưỡi , ở vị là khổ , ở chi là hỷ . Hỷ quá thì thương tâm , không sẽ thắng hỷ ( khủng là Thận chí và là thủy thắng hỏa ) ; nhiệt quá thì thương khí , hàn sẽ thắng nhiệt ; khổ làm thương khí ( khổ là hỏa vị , nên cũng thương khí ) , hắn sẽ thắng khổ ( Thủy khắc Hỏa ) . Trung ương sinh thấp ) , thấp sinh Thổ50 ) , Thổ sinh cam , cam sinh Tỳ51 ) , Tỳ sinh nhục , nhục sinh Phết 22 , Tỳ chủ về miệng . Theo lẽ đó , ở trời là khí thấp , ở đất là hành Thổ , ở thể là nhục ,


(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in