-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 80 phương thịnh suy luận thiên - Nguyễn Tử Siêu

Chương 80 phương thịnh suy luận thiên - Nguyễn Tử Siêu

Chương tám mươi PHƯƠNG THỊNH SUY LUẬN THIÊN KINH VĂN Lôi Công hỏi rằng : - Về khí nhiều ít , thế nào là nghịch ? Thế nào là tùng ? Hoàng Đế dạy rằng : - Dương theo tả , âm theo hữu lão theo trên , thiếu theo dưới . Vì vậy , xuân hạ theo về dương thời sống , theo về thu đông thời chết . Trái lại , thời theo về thu đông là sống . Vì vậy , khí dù nhiều it mà nghịch , đều thành chứng quyết ) . | Chứng quyết thuộc Thiếu ân , khiến người nông cần quá lắm thời mê . | Phế khí hư thời khiến người mộng thấy bạch vật ( các vật trắng , thuộc loài kim ) , thấy chém người máu chảy , nếu đức thời , thời mộng thấy binh chiến ” . Thận khí hư thời khiến người nông thấy thuyền và người bị đắm đuối ; nếu đắc thời , thời mộng nằm trong nước , như bị sợ hãi . Can khí hư thời mộng thấy có cây này nở ; nếu đắc thời , thời mộng tựa dưới gốc cây không dám đứng dậy . | Tâm khí hư mộng thấy đi cứu đám cháy ; nếu đức thời , thời mộng thấy lửa sáng rực trời .


Tỳ khí hư thời mộng thấy uống ăn không đủ , nếu đắc thời , thời mộng đắp tường , lợp nhà . Đó là thuộc về năm Tàng khí hư , Dương khí hữu dư , Âm khi bất túc . Vậy hợp với năm chẩn , điều với âm dương , để xét về kinh mạch 2 ) . Vì vậy , chân có đại phương ( phép lớn ) . Ngồi đứng có thường , ra vào có lối , để giúp ích cho thần minh ; phải rất thanh tĩnh , xem suốt trên dưới , coi ở bất chính , xét năm trung bộ , án mạch động tĩnh ; theo riệt để nhận về hoạt , sắc , hàn , ôn ; đạo có xét rõ mới được dài lâu . Và tới được cõi mười vẹn cả mười ( thập toàn ) . CHÚ GIẢI : Khí mà thuộc dương , thì ở bên tả là thuận ; khí mà thuộc ấm , thì ở bên hữu là thuận , người già ăn kém , nên ở trên là thuận ; người thiếu dục nhiều , nên ở dưới là thuận . Vì vậy , về xuân hạ , hoặc bệnh hoặc mạch , theo về dương là sống : nếu lại âm bệnh , âm mạch như thu đông thì sẽ chết . Trái lại thi thu đông theo về âm thi sống . Nếu lại dương bệnh dưỡng mạch như xuân hạ thì chết . Vì vậy khí ở con người không cứ gì nhiều ít , nếu nghịch thì sẽ thành chứng quyết . 2 ) Dây nói về Ám khí bất túc thì sinh ra chứng nhiệt quyết , mà lấy " vọng mộng " của năm Tàng làm chứng nghiệm . Năm Tàng thuộc về âm . Âm khí hư thì hình ra " vong mộng ” . Như Phế khi hư thì mộng thấy bạch vật , vị Phế thuộc Kin , Kim sắc trắng , thấy người bị chém , là cái công dụng của Kim . Nếu gặp mùa thu đông mà Kim vượng giúp Phế , thì Phế chưa suy lắm , sẽ mộng thấy " binh chiến " đó là vi Tàng khí thực . Thân thuộc Thủy , nên mộng thấy sự " đắm đuối " . Nếu gặp mùa đông mà Thủy đến giúp Thận , thì Thận chưa suy lắn , thì mộng thấy nằm ở trong nước , sở dĩ " như bị sợ hãi ” là do Tàng khi không yên mà sinh ra . Can chủ Mộc , nên mộng thấy cỏ cây này mọc , đó là vị cùng một loài . Nếu gặp mùa xuân , mà Mộc lại giúp Can ; thì Can chưa suy lắm , thì mộng thấy tựa dưới gốc cây , sở dĩ không dán đứng dậy , cũng là do Tàng khi không yên . Tản thuộc Hỏa , nên nặng thấy chạy chữa đám cháy . Nếu , gặp mùa hạ , thì lòa tới giúp Tân . Tâm chưa suy lắm , nên mộng thấy lửa sáng rực trời . Đó cũng vì Tàng khi thực mà không yên . Tỷ thuộc Thổ , nên mộng thấy uống , ăn không đủ ; nếu gặp về tứ quý , mà Thổ tới giúp Ty , Tỳ chưa suy lắm , nên mộng thấy đắp tường , lợp nhà . . . Đó đều do năm Tàng khí hư , Dương khi hữu đư , Ám khí bất túc , sở dĩ có mộng hiện như vậy và gây thành chứng quyết . 8 Đây nói về Hình khí nên tương đắc , không nên tương thất , mới được là thập toàn . Nhưng hình là hữu hình , mà khi là vô hình . Về khí , cần phải do ở mạch để nghiệm . Vì vậy , hình nhược khí hư thì chết . Vì cả hai đều là bất túc , cũng chết bởi hình lấy mạch làm chủ . Nếu mạch khí hữu dư mà hình khi bất túc , thi huyết khi đã đủ , thần khí sẽ xung , chắc có cơ sống được . Vì vậy chẩn có đại pháp . Phàm làm y cống , tự mình ngồi dậy phải có thường , ra vào phải có lối , khiến cho thần minh thư xướng , thanh tĩnh vững vàng . . . Vậy sau mới án đến mạch của bệnh nhân , động , tĩnh , hoạt , sắc , hàn , ôn , đại tiểu . . . đều rõ ràng không sai , thể mới là thập toàn .
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in