Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 80 phương thịnh suy luận thiên - Nguyễn Tử Siêu

Chương 80 phương thịnh suy luận thiên - Nguyễn Tử Siêu

Chương tám mươi PHƯƠNG THỊNH SUY LUẬN THIÊN KINH VĂN Lôi Công hỏi rằng : - Về khí nhiều ít , thế nào là nghịch ? Thế nào là tùng ? Hoàng Đế dạy rằng : - Dương theo tả , âm theo hữu lão theo trên , thiếu theo dưới . Vì vậy , xuân hạ theo về dương thời sống , theo về thu đông thời chết . Trái lại , thời theo về thu đông là sống . Vì vậy , khí dù nhiều it mà nghịch , đều thành chứng quyết ) . | Chứng quyết thuộc Thiếu ân , khiến người nông cần quá lắm thời mê . | Phế khí hư thời khiến người mộng thấy bạch vật ( các vật trắng , thuộc loài kim ) , thấy chém người máu chảy , nếu đức thời , thời mộng thấy binh chiến ” . Thận khí hư thời khiến người nông thấy thuyền và người bị đắm đuối ; nếu đắc thời , thời mộng nằm trong nước , như bị sợ hãi . Can khí hư thời mộng thấy có cây này nở ; nếu đắc thời , thời mộng tựa dưới gốc cây không dám đứng dậy . | Tâm khí hư mộng thấy đi cứu đám cháy ; nếu đức thời , thời mộng thấy lửa sáng rực trời .


Tỳ khí hư thời mộng thấy uống ăn không đủ , nếu đắc thời , thời mộng đắp tường , lợp nhà . Đó là thuộc về năm Tàng khí hư , Dương khí hữu dư , Âm khi bất túc . Vậy hợp với năm chẩn , điều với âm dương , để xét về kinh mạch 2 ) . Vì vậy , chân có đại phương ( phép lớn ) . Ngồi đứng có thường , ra vào có lối , để giúp ích cho thần minh ; phải rất thanh tĩnh , xem suốt trên dưới , coi ở bất chính , xét năm trung bộ , án mạch động tĩnh ; theo riệt để nhận về hoạt , sắc , hàn , ôn ; đạo có xét rõ mới được dài lâu . Và tới được cõi mười vẹn cả mười ( thập toàn ) . CHÚ GIẢI : Khí mà thuộc dương , thì ở bên tả là thuận ; khí mà thuộc ấm , thì ở bên hữu là thuận , người già ăn kém , nên ở trên là thuận ; người thiếu dục nhiều , nên ở dưới là thuận . Vì vậy , về xuân hạ , hoặc bệnh hoặc mạch , theo về dương là sống : nếu lại âm bệnh , âm mạch như thu đông thì sẽ chết . Trái lại thi thu đông theo về âm thi sống . Nếu lại dương bệnh dưỡng mạch như xuân hạ thì chết . Vì vậy khí ở con người không cứ gì nhiều ít , nếu nghịch thì sẽ thành chứng quyết . 2 ) Dây nói về Ám khí bất túc thì sinh ra chứng nhiệt quyết , mà lấy " vọng mộng " của năm Tàng làm chứng nghiệm . Năm Tàng thuộc về âm . Âm khí hư thì hình ra " vong mộng ” . Như Phế khi hư thì mộng thấy bạch vật , vị Phế thuộc Kin , Kim sắc trắng , thấy người bị chém , là cái công dụng của Kim . Nếu gặp mùa thu đông mà Kim vượng giúp Phế , thì Phế chưa suy lắm , sẽ mộng thấy " binh chiến " đó là vi Tàng khí thực . Thân thuộc Thủy , nên mộng thấy sự " đắm đuối " . Nếu gặp mùa đông mà Thủy đến giúp Thận , thì Thận chưa suy lắn , thì mộng thấy nằm ở trong nước , sở dĩ " như bị sợ hãi ” là do Tàng khi không yên mà sinh ra . Can chủ Mộc , nên mộng thấy cỏ cây này mọc , đó là vị cùng một loài . Nếu gặp mùa xuân , mà Mộc lại giúp Can ; thì Can chưa suy lắm , thì mộng thấy tựa dưới gốc cây , sở dĩ không dán đứng dậy , cũng là do Tàng khi không yên . Tản thuộc Hỏa , nên nặng thấy chạy chữa đám cháy . Nếu , gặp mùa hạ , thì lòa tới giúp Tân . Tâm chưa suy lắm , nên mộng thấy lửa sáng rực trời . Đó cũng vì Tàng khi thực mà không yên . Tỷ thuộc Thổ , nên mộng thấy uống , ăn không đủ ; nếu gặp về tứ quý , mà Thổ tới giúp Ty , Tỳ chưa suy lắm , nên mộng thấy đắp tường , lợp nhà . . . Đó đều do năm Tàng khí hư , Dương khi hữu đư , Ám khí bất túc , sở dĩ có mộng hiện như vậy và gây thành chứng quyết . 8 Đây nói về Hình khí nên tương đắc , không nên tương thất , mới được là thập toàn . Nhưng hình là hữu hình , mà khi là vô hình . Về khí , cần phải do ở mạch để nghiệm . Vì vậy , hình nhược khí hư thì chết . Vì cả hai đều là bất túc , cũng chết bởi hình lấy mạch làm chủ . Nếu mạch khí hữu dư mà hình khi bất túc , thi huyết khi đã đủ , thần khí sẽ xung , chắc có cơ sống được . Vì vậy chẩn có đại pháp . Phàm làm y cống , tự mình ngồi dậy phải có thường , ra vào phải có lối , khiến cho thần minh thư xướng , thanh tĩnh vững vàng . . . Vậy sau mới án đến mạch của bệnh nhân , động , tĩnh , hoạt , sắc , hàn , ôn , đại tiểu . . . đều rõ ràng không sai , thể mới là thập toàn .
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in