Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn4zoom+ Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 81: GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN - Nguyễn Tử Siêu

Chương 81: GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN - Nguyễn Tử Siêu

Chương tám mươi mốt

 GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN 

KINH VĂN

 Lôi Công hỏi rằng : 

- Khốc ( khóc thành tiếng ) , khấp ( khóc ngầm ) mà lệ ( nước mắt ) không ra hoặc ra mà ít “ thế ” ( nước mũi ) là vì sao ? 

Hoàng Đế dạy rằng :

 - Tâm là chuyện tình của năm Tàng . Nó khai khiếu lên mắt , hiện rà sắc là phần tươi tốt của Tâm . Vì vậy , phàm người có đức , thời khí hoà hiện ra mắt ; có việc lo buồn , thời rầu rĩ tỏ ra sắc . 

Vì vậy , bi ai thời “ khấp hạ ” ( khóc có lệ rơi ) . Khắp hạ là do Thủy sinh . Thủy do tông mạch ; tích thủy tức là Chí âm . Chí âm là tinh của Thận . Sở dĩ lệ không rơi , là do tinh nó cũng giằng co , nên Thủy không xuất được . | Nghĩ như : tinh của Thủy là chí , tinh của Hỏa là thần ; Thủy Hỏa tượng cảm , thần chí đều bị , do đó Thủy mới từ trong mắt chảy ra . Cho nên “ ngán ” có nói “ tâm bi ” , gọi là “ chí bi ” . Vì chí với Tâm tinh , đều dồn lên mắt . Vi vậy , đều bi , thời thẩn khí truyền vào Tâm tình , nên không truyền lên chí , mà chí độc bi , cho nên khấp mà lệ ra ” .“ Thế ” phát sinh ra tự não ( óc ) . Não thuộc âm ; Tuy , là một chất làm cho đầy ở trong xương . Não thấm ( rich ) ra thành Phế . Chỉ là chủ của xương . Vì vậy , thủy chảy mà thế theo , là nó theo về đồng loại . “ Thế ” với “ khấp ” ( tức lệ ) ví như anh với em , nếu mạch “ cấp ” thời đều chết , nếu sống thời đều sống . Nếu chỉ mà sớm bi , thời “ thế ” và “ khấp ” sẽ đồng thời đằm đìaº ) . Lôi Công hỏi rằng : - Có người khốc khấp mà “ lệ ” không ra ; có khi “ lệ ” ra mà ít “ thế ” , là vì sao ? Hoàng Đế dạy rằng : - Khấp mà lệ không ra , là do khốc mà không thật bi . Không khấp là do thần không bị ; thần không bị thời chí không bi . Âm dương cũng giằng co nhau , khấp ( lệ ) sao ra một mình được . Dại phàm , về chí mà bị , thời uất uất khí xung âm , xung âm thời chí rời khỏi mắt ; chí đã rời thời thần không giữ tinh . Tinh thần rời khỏi mắt , thời “ thế ? ” và khấp ” đồng thời ra . - Va , gã ( Lôi Công ) không nhớ ở Kinh ( Linh ku ) dạy ư ? Phàm chứng quyết , thời mắt không còn trông thấy . Vì người mắc chứng quyết , thời Dương khí dồn lên trên , Âm khí dồn xuống dưới . Dương khí dồn lên trên thời hỏa sáng một mình ; Âm khí dồn xuống dưới thời chân lạnh và bụng trướng , xem đó thời biết “ một thủy ” không thắng được “ năm hỏa ” , cho nên thành mục manh ” . Vì vậy , ra gió thời lệ rơi . Bởi gió nó thổi vào mắt khiến cho Dương khí không giữ với tinh , một mình dương hỏa thiêu vào mắt , nên mới lệ rơiº ) . Muốn so sánh , thời như : hóa mạnh sinh phong sẽ biến thành mưa . . . âu cùng một loài vậy ” . CHÚ GIẢI Bi ai động đến Tân chí , cho nền " khấp hạ ” mà Thủy sinh ra . Tinh của Thận Ting , hủy do tổng inạch nà trên thông lên Tâm , ngoài rớt ra mắt , cho nên nói : " Mát là nơi tụ hội của tông mạch " . Nếu chỉ không bi , thì tinh bị " giằng " ở dưới , khiến cho Thủy không thể dẫn lên . Đây có ý nói tinh thủy ở dưới , phải có động đến Thạn chế , rồi mới có thể dẫn lên . ? ? Đây nỏi thần sinh ra ở tinh , chi sinh ra ở Tân ; Trong Ly có hư , trong Khăn có mãn , đó là Thủy Hỏa trên dưới hỗ giao với nhau . Linh khu nói : " Cái sơ sinh nó lại gọi là tinh ; hai tinh cùng xen nhau gọi là thần . . . " . Vậy là thần khi sinh ra bởi Tâm . Cho nên nói : " Đều bị , thì thần khí truyền lên Tâm , thế là nói : cái thần khí ở Tân tàng , vốn sinh ra tự Thận Tảng . Lại nói : Tân có cái " sờ ức gọi là ý , ý có " sở tồn " ? gọi là chi . Vậy thế là chính cũng sinh ra bởi Tâm . Cho nên nói : " tinh , trên không truyền với chí . . . " tức là nói tinh không truyền với chí , mà chí " độc bị ” ở trên , nên mới khấp xuất . " Sở ức : Cái điều gì hoặc nghĩ tới , nhớ tới . - Sở tồn : Nhở ở trong bụng . Trong bụng lúc nào cũng nghĩ đến . ( Thế với khấp đều phát sinh từ Thận . Vậy tử nạch của Thận hiện ra , " cấp " như gõ vào đó , thì sẽ dểu chết . Nếu là sống , thì đồng thời đều chảy ra . | ( 4 ) Đây lại nói rõ then " khấp " phát ra từ thần rồi đến chi , mà " Thế " thì phát ra từ chí rồi mới đến thần . Cho nên thần không bị thì chí không bi , mà tình không ra . Chí động thì thần không " thủ " , mà thế , khấp đều ra . Vậy là thần " thủ " thì chí yên , chí động thì thần động . " An dương cùng giằng co " , là nói về thần chí của thủy hóa , chủ trì ở trong thì tinh không tiết ra . " Uất uất xung âm " , đó là nói về chi xung lên trên não . Ở con người , mục hệ trên nối với nào , cho nên chị lên xung âm thì chi rời đi , mà chạy ra mắt ; chí đã rời đi thì thần không " dộc thù ” được tinh , khiến cho tinh thần đều rời đi chạy ra cả mắt , do đó mới thành thế khấp đầm đìa . | º Quyết là một chứng thủy hỏa không tương giao mà tượng nghịch . Tinh khí của cốt là động từ . Tinh khí của Thận không thông lên mặt , nên mắt không trông thấy . Tâm là Thái dương ở trong dương , mà là chuyen tinh của năn Tàng cho nên dương dồn lên trên , không được Ám khí để điều hòa , thì Hoa sẽ sáng một mình ở trên , Thận là thúy Tàng nhận chứa tinh của năno Tàng ; âm mạch họp ở dưới chân mà tụ ở Túc tâm . Cho nên âm dồnxuống dưới , không được Dương khí để điều hòa , thì chân lạnh và bụng trướng , " một thủy " tức là thủy của Thái dương , theo khi mà vận hành ra ngoài phu biểu . . . Thủy với hóa của Thiếu âm , đề ứng với nhật nguyệt của trời , đều cùng hội họp mà không thể rời . Vì vậy âm dương quyết nghịch , thì con mắt bị thong manh ( còn đồng từ mà không trông thấy ) . | 1 Gió tức là Dương khí của trời . Dương khí của con người tức là thần khi , Hỏa khí , cũng là Dương khí ở con người , Thần khí trong giữ với tinh , Dương khí ngoài thông với mắt . Gặp gió thì khí theo gió động , mà thần không giữ tình , Đến nỗi tinh thần đều rời bỏ mắt , nền lệ mới chảy ra . | 0 ) " Hỏa mạnh sinh phong v . v . " là nói khi sinh ra bởi thần , thản sinh ra bởi tinh , tỉnh lại theo thần khí mà vận hành . Nghĩ như : nhật nguyệt , tinh , thủy của trời , theo trời mà vận hành chẳng nghi . Tinh thần của con người cũng theo khi mà hoàn chuyên không ngừng . Hai mặt của con người ứng với nhật nguyệt của trời để mà ngày đêm khai hạp . Án Bản kinh 81 thiện , bàn về y đạo , theo cái số sử dụng của " thiên địa , nhân " , là " tam , lục , cửu " . Bởi người sinh ra ở trong khoảng khi giao của trời đất , thông với đạo của trời , ứng với lý của đất ; đất ở bên dưới người , đại khi cử lên , không nương tựa vào đầu . . . Đó là trời bọc ở ngoài đất , mà vận hành không lúc nào ngừng . Số bắt đầu ở " nhất " , mà thành ở " tam " , mà gấp đôi sẽ thành " lục " ( 6 ) ; tam mà gấp ba , sẽ thành " cứu " ( 9 ) . Đó là cái số do từ " vô cực " mà sinh ra Thiên Địa Âm Dương vậy . Thánh nhân vẫn xoay trời đất , nắm giữ âm dương ; thở hút tinh khi , độc lập giữ thần ; tự nuôi được tinh , khí , thần để sánh với trời ; lại hút tinh , khí , thần của trời để tự nuôi . . . Tới được cái cũi không còn phải sinh , không còn phải hóa , với đạo cùng hợp , siêu ra ngoài vòng trời đất , lại trở về vô cực , mà không còn biết đến đâu là cùng . Vì vậy , soạn thuật mấy vạn lời nói , mà bày thiên cuối lại chuyên bàn về Thiên đạo , đề ứng với cái số “ cửu cứu " ( 81 ) , nói rõ " Tinh , Khí , Thần " , ngõ hầu trở lại Thiên chân . Mong cho thiên hạ nuồn đời , thoát khỏi vòng tật ách , cùng với môi trường sinh . . . Kẻ sĩ học đạo , há không nên đêm ngày sử dụng và nghiên cứu bộ Tổ vẩn này để cho đạt được đức hiếu sinh của Hoàng Dế hay sao ? ( HÉT QUYỂN THỬ X )
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in