-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Chương 81: GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN - Nguyễn Tử Siêu

Chương 81: GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN - Nguyễn Tử Siêu

Chương tám mươi mốt

 GIẢI TINH VI LUẬN THIÊN 

KINH VĂN

 Lôi Công hỏi rằng : 

- Khốc ( khóc thành tiếng ) , khấp ( khóc ngầm ) mà lệ ( nước mắt ) không ra hoặc ra mà ít “ thế ” ( nước mũi ) là vì sao ? 

Hoàng Đế dạy rằng :

 - Tâm là chuyện tình của năm Tàng . Nó khai khiếu lên mắt , hiện rà sắc là phần tươi tốt của Tâm . Vì vậy , phàm người có đức , thời khí hoà hiện ra mắt ; có việc lo buồn , thời rầu rĩ tỏ ra sắc . 

Vì vậy , bi ai thời “ khấp hạ ” ( khóc có lệ rơi ) . Khắp hạ là do Thủy sinh . Thủy do tông mạch ; tích thủy tức là Chí âm . Chí âm là tinh của Thận . Sở dĩ lệ không rơi , là do tinh nó cũng giằng co , nên Thủy không xuất được . | Nghĩ như : tinh của Thủy là chí , tinh của Hỏa là thần ; Thủy Hỏa tượng cảm , thần chí đều bị , do đó Thủy mới từ trong mắt chảy ra . Cho nên “ ngán ” có nói “ tâm bi ” , gọi là “ chí bi ” . Vì chí với Tâm tinh , đều dồn lên mắt . Vi vậy , đều bi , thời thẩn khí truyền vào Tâm tình , nên không truyền lên chí , mà chí độc bi , cho nên khấp mà lệ ra ” .“ Thế ” phát sinh ra tự não ( óc ) . Não thuộc âm ; Tuy , là một chất làm cho đầy ở trong xương . Não thấm ( rich ) ra thành Phế . Chỉ là chủ của xương . Vì vậy , thủy chảy mà thế theo , là nó theo về đồng loại . “ Thế ” với “ khấp ” ( tức lệ ) ví như anh với em , nếu mạch “ cấp ” thời đều chết , nếu sống thời đều sống . Nếu chỉ mà sớm bi , thời “ thế ” và “ khấp ” sẽ đồng thời đằm đìaº ) . Lôi Công hỏi rằng : - Có người khốc khấp mà “ lệ ” không ra ; có khi “ lệ ” ra mà ít “ thế ” , là vì sao ? Hoàng Đế dạy rằng : - Khấp mà lệ không ra , là do khốc mà không thật bi . Không khấp là do thần không bị ; thần không bị thời chí không bi . Âm dương cũng giằng co nhau , khấp ( lệ ) sao ra một mình được . Dại phàm , về chí mà bị , thời uất uất khí xung âm , xung âm thời chí rời khỏi mắt ; chí đã rời thời thần không giữ tinh . Tinh thần rời khỏi mắt , thời “ thế ? ” và khấp ” đồng thời ra . - Va , gã ( Lôi Công ) không nhớ ở Kinh ( Linh ku ) dạy ư ? Phàm chứng quyết , thời mắt không còn trông thấy . Vì người mắc chứng quyết , thời Dương khí dồn lên trên , Âm khí dồn xuống dưới . Dương khí dồn lên trên thời hỏa sáng một mình ; Âm khí dồn xuống dưới thời chân lạnh và bụng trướng , xem đó thời biết “ một thủy ” không thắng được “ năm hỏa ” , cho nên thành mục manh ” . Vì vậy , ra gió thời lệ rơi . Bởi gió nó thổi vào mắt khiến cho Dương khí không giữ với tinh , một mình dương hỏa thiêu vào mắt , nên mới lệ rơiº ) . Muốn so sánh , thời như : hóa mạnh sinh phong sẽ biến thành mưa . . . âu cùng một loài vậy ” . CHÚ GIẢI Bi ai động đến Tân chí , cho nền " khấp hạ ” mà Thủy sinh ra . Tinh của Thận Ting , hủy do tổng inạch nà trên thông lên Tâm , ngoài rớt ra mắt , cho nên nói : " Mát là nơi tụ hội của tông mạch " . Nếu chỉ không bi , thì tinh bị " giằng " ở dưới , khiến cho Thủy không thể dẫn lên . Đây có ý nói tinh thủy ở dưới , phải có động đến Thạn chế , rồi mới có thể dẫn lên . ? ? Đây nỏi thần sinh ra ở tinh , chi sinh ra ở Tân ; Trong Ly có hư , trong Khăn có mãn , đó là Thủy Hỏa trên dưới hỗ giao với nhau . Linh khu nói : " Cái sơ sinh nó lại gọi là tinh ; hai tinh cùng xen nhau gọi là thần . . . " . Vậy là thần khi sinh ra bởi Tâm . Cho nên nói : " Đều bị , thì thần khí truyền lên Tâm , thế là nói : cái thần khí ở Tân tàng , vốn sinh ra tự Thận Tảng . Lại nói : Tân có cái " sờ ức gọi là ý , ý có " sở tồn " ? gọi là chi . Vậy thế là chính cũng sinh ra bởi Tâm . Cho nên nói : " tinh , trên không truyền với chí . . . " tức là nói tinh không truyền với chí , mà chí " độc bị ” ở trên , nên mới khấp xuất . " Sở ức : Cái điều gì hoặc nghĩ tới , nhớ tới . - Sở tồn : Nhở ở trong bụng . Trong bụng lúc nào cũng nghĩ đến . ( Thế với khấp đều phát sinh từ Thận . Vậy tử nạch của Thận hiện ra , " cấp " như gõ vào đó , thì sẽ dểu chết . Nếu là sống , thì đồng thời đều chảy ra . | ( 4 ) Đây lại nói rõ then " khấp " phát ra từ thần rồi đến chi , mà " Thế " thì phát ra từ chí rồi mới đến thần . Cho nên thần không bị thì chí không bi , mà tình không ra . Chí động thì thần không " thủ " , mà thế , khấp đều ra . Vậy là thần " thủ " thì chí yên , chí động thì thần động . " An dương cùng giằng co " , là nói về thần chí của thủy hóa , chủ trì ở trong thì tinh không tiết ra . " Uất uất xung âm " , đó là nói về chi xung lên trên não . Ở con người , mục hệ trên nối với nào , cho nên chị lên xung âm thì chi rời đi , mà chạy ra mắt ; chí đã rời đi thì thần không " dộc thù ” được tinh , khiến cho tinh thần đều rời đi chạy ra cả mắt , do đó mới thành thế khấp đầm đìa . | º Quyết là một chứng thủy hỏa không tương giao mà tượng nghịch . Tinh khí của cốt là động từ . Tinh khí của Thận không thông lên mặt , nên mắt không trông thấy . Tâm là Thái dương ở trong dương , mà là chuyen tinh của năn Tàng cho nên dương dồn lên trên , không được Ám khí để điều hòa , thì Hoa sẽ sáng một mình ở trên , Thận là thúy Tàng nhận chứa tinh của năno Tàng ; âm mạch họp ở dưới chân mà tụ ở Túc tâm . Cho nên âm dồnxuống dưới , không được Dương khí để điều hòa , thì chân lạnh và bụng trướng , " một thủy " tức là thủy của Thái dương , theo khi mà vận hành ra ngoài phu biểu . . . Thủy với hóa của Thiếu âm , đề ứng với nhật nguyệt của trời , đều cùng hội họp mà không thể rời . Vì vậy âm dương quyết nghịch , thì con mắt bị thong manh ( còn đồng từ mà không trông thấy ) . | 1 Gió tức là Dương khí của trời . Dương khí của con người tức là thần khi , Hỏa khí , cũng là Dương khí ở con người , Thần khí trong giữ với tinh , Dương khí ngoài thông với mắt . Gặp gió thì khí theo gió động , mà thần không giữ tình , Đến nỗi tinh thần đều rời bỏ mắt , nền lệ mới chảy ra . | 0 ) " Hỏa mạnh sinh phong v . v . " là nói khi sinh ra bởi thần , thản sinh ra bởi tinh , tỉnh lại theo thần khí mà vận hành . Nghĩ như : nhật nguyệt , tinh , thủy của trời , theo trời mà vận hành chẳng nghi . Tinh thần của con người cũng theo khi mà hoàn chuyên không ngừng . Hai mặt của con người ứng với nhật nguyệt của trời để mà ngày đêm khai hạp . Án Bản kinh 81 thiện , bàn về y đạo , theo cái số sử dụng của " thiên địa , nhân " , là " tam , lục , cửu " . Bởi người sinh ra ở trong khoảng khi giao của trời đất , thông với đạo của trời , ứng với lý của đất ; đất ở bên dưới người , đại khi cử lên , không nương tựa vào đầu . . . Đó là trời bọc ở ngoài đất , mà vận hành không lúc nào ngừng . Số bắt đầu ở " nhất " , mà thành ở " tam " , mà gấp đôi sẽ thành " lục " ( 6 ) ; tam mà gấp ba , sẽ thành " cứu " ( 9 ) . Đó là cái số do từ " vô cực " mà sinh ra Thiên Địa Âm Dương vậy . Thánh nhân vẫn xoay trời đất , nắm giữ âm dương ; thở hút tinh khi , độc lập giữ thần ; tự nuôi được tinh , khí , thần để sánh với trời ; lại hút tinh , khí , thần của trời để tự nuôi . . . Tới được cái cũi không còn phải sinh , không còn phải hóa , với đạo cùng hợp , siêu ra ngoài vòng trời đất , lại trở về vô cực , mà không còn biết đến đâu là cùng . Vì vậy , soạn thuật mấy vạn lời nói , mà bày thiên cuối lại chuyên bàn về Thiên đạo , đề ứng với cái số “ cửu cứu " ( 81 ) , nói rõ " Tinh , Khí , Thần " , ngõ hầu trở lại Thiên chân . Mong cho thiên hạ nuồn đời , thoát khỏi vòng tật ách , cùng với môi trường sinh . . . Kẻ sĩ học đạo , há không nên đêm ngày sử dụng và nghiên cứu bộ Tổ vẩn này để cho đạt được đức hiếu sinh của Hoàng Dế hay sao ? ( HÉT QUYỂN THỬ X )
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in