Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Nội kinh » Nội kinh 1

Nội kinh 1

Chương một

THƯỢNG CỔ THIÊN CHÂN LUẬN)

KINI VĂN

Hoàng Đế(2) hỏi Thiên Sư) rằng:

Tôi nghe, người đời Thượng cổ đều sống tới trăm tuổi mà sức khỏe không kém sút, dến ngưoi doi nay tuoi mới năm muơi mà sức khỏe đã kém sút. Đó là vi thoi thế khác chăng? Hay là lỗi tại người chăng?

Kỳ Bá thưa rằng:

- Về đời Thượng cổ, những người biết đạo, bắt chước ở âm, dương; điều hòa với thuật số, ăn uống có mực, khởi cư có thường, không làm quá sức, cho nên gin giữ được cả hình hài và tinh thần, sống trọn số trời, linh trăm tuổi mới thác.

Người đời nay thì không thế: lấy rưou thay làm nước uống, lấy càn bậy làm sự thường: dương lúc say lại nhập phòng"; do lòng dục làm kiệt mất tinh, hao tán mất khi chân nguyên, không biết gìn giữ cẩn thận; không biết điều dưỡng tinh thần; chi cốt cho được khoái tâm*, làm trái ngược cái vui thú của sự duong sinh%; khởi cư không có điều độ... Cho nên mới do nửa trăm tuổi đã rất là suy yếu.

Bậc Thánh nhân đời Thượng cổ đã răn dạy người dưới mình biết xa lánh hư tà tặc phong", trong lòng điềm đạm hư vô, chân khí thuận theo, tinh thần ben vững. bệnh còn do đâu mà sinh ra được; vì 
———————-


vậy nên chí nhàn mà ít duc, tâm yên mà không sợ, hình mệt mà không quá, chân khí điều hòa, mọi sự dều duoc mãn nguyện.

An đã đủ ăn; mặc lại dủ mặc; phong tục vui vẻ, trên dưới êm hòa, không hề ganh tỵ... Nên dân về thời kỳ đó gọi là "Phác"?).

Do đó, những diều dâm tà không thể làm bận tâm họ, những điều ham muốn không thể làm moi mất họ. Kẻ ngu, người khôn, người hay. kẻ kém, không phải sợ đến ngoại vật, nên mới hợp với đạo... Vi thế, nên mới có thể sống linh trăm tuổi, mà sức khóc vẫn không kém sút... Đó là bởi "đức toàn"(3) vậy.

Hoàng Để hỏi:

- Người đến tuổi già thì không sinh con, vì tinh lực hết chăng?

Hay là tại số trời?

Kỳ Bá thưa:

- Con gái, bẩy tuổi thi Thận khí đầy đủ, răng đổi tóc dài. Hai lần bẩy (14 tuổi) thì thiên quý 4 sinh ra, Nhâm mạch thông, Thái xung mạch thịnh), kinh nguyệt đúng kỳ xuống nên mới có con. Đến năm ba bau (21 tuổi), Thận khí diều hòa, cân nha mọc hết 6). Đến năm bốn bây (28 tuổi), gân xương đều ben rắn, tóc dài hết muc, thân thể khóc mạnh. Đến năm năm bẩy (35 tuổi), Dương minh mạch suy, và mặt bắt đầu khô khan, tóc bắt đầu rung 7. Đến năm sáu bẩy (42 tuổi), mạch của ba kinh dương suy kém ở trên, vẻ mặt khô khan hằn, tóc bạc). Đến năm bầy bẩy (49 tuổi), Nhâm mạch hư, Thái xung mạch kém sút, thiên quý hết, địa đạo không thông, cho nên thân thể hao mòn mà không có con!”.

Con trai, tám tuổi thì Thận khi đầy đù, tóc dài, răng đổi 20).

Đến năm hai lần tám (16 tuổi), Thận khí thịnh, thiên quý đến; tinh khi đầy tràn, âm dương hỏa nên mới có con 2. Đến năm ba tám

——————-
(24 tuổi), Thận khí điều hòa, gần xương cứng nạnh, chân nha mọc hết. Đến năm bốn tám (32 tuổi), gân xương đầy đủ, cơ nhục no nang. Dến năm năm tám (40 tuổi), Thận khí suy dần, tóc rụng, răng se2). Dến năm sáu tám (48 tuổi), Dương khí suy kiệt ở trên, vẻ mặt khô khan, râu tóc đốm trắng. Đến năm bẩy tám (56 tuổi).

Can khí suy, sự cử động của gân yếu, thiên quý hết, tinh ít, Thận Tàng sút, toàn thân mỏi mệt?). Đến năm tám tám (64 tuổi), răng tóc đẹp rụng.

Thận chủ về thủy (nuớc). chứa đung "tinh" của năm Tàng, sáu Phù. Năm Tảng có day dù (thịnh) mới có thể tà ra. Gio năm Tàng đều suy, gân xương ra roi. thiên quý hết rồi, cho nên râu tóc bạc, thân thể nặng nề di dứng không vững, må không có con.

Hoàng Để hỏi:

Có người tuổi đã già mà còn sinh con, là vì có sao?

- Kỳ Bá thưa:

- Đó là bởi người ấy bẩm thụ cái khí của Tiên thiên được thịnh.

cái khí mạch của Hậu thiên cũng đưoc dồi dào lưu thông, khiến cho Thận khí thừa thai, nên mới có con. Tuy nhiên, cứ cái giới hạn chính thì con trai chẳng qua tới tám lần tám: con gái chẳng qua tới bấy lần bây thì tinh khí của trời đất đều đã kiệt rồi.

Hoàng Đế hỏi:

Những người có đạo, tuổi tới linh trăm, còn sinh nữa không?

- Kỷ Bá lua:

Những người tu đạo, có thể không già và giữ vẹn được thân hình, vậy tuổi dẫu nhiều, vẫn có thể sinh con được.

Hoàng Đế nói:

- Đời Thượng cổ có bậc chân nhân có the xoay chuyên duoc trời đất, điều hòa được âm dương, thở hút tinh khí, giữ vững hình

————-
thần, da thịt không lúc nào thay đổi... nên mới có thể sống cùng trởi dất, tới mãi vô cùng tận. Dó là hạng người sống hợp với đạo).

Về đời Trung cổ, có bậc Chí nhân, sửa đức hợp đạo, hòa với âm dương: thuận với bốn mùa, xa đòi, lánh tục, chứa tinh, vẹn thần, rong choi trong khoảng trời đất, xa trông ra ngoài tám co... Đó là bởi biết giữ gin tu luyện, nên mới được mạnh mẽ và sống lâu. Bậc này rồi cũng dıroc nhủ Chân nhân.

Về bậc thứ. có hạn goi là Thánh nhân, ở trong vòng trời dất, thuận theo lẽ tám phương, tuy cũng có thị dục như người thế tục, nhưng không có lòng hon gian, cũng áo, mũ, cũng miếu đường, bên ngoài không để nhọc hình về việc: bên trong không để nhọc về lo; lấy vui vẻ làm hay, lấy tự đắc là thích... Do đó hình the không mỏi mệt, tinh thần không lia tan... nên cũng có thể sống được linh trăm tuoi ?).

Lại bậc thứ nữa, có hàng gọi là Liền nhân, bắt chước su van hành của trời đất và mặt trời, mặt trăng thuận theo lẽ nghịch và thuận của hai khí Âm Dương, với sự thay đổi của bốn mùa. Cố tu luyện theo dời người Thượng cổ, cho hợp với đạo... Như thế cũng có thể sống lâu mãi mãi 2).

CHÚ GIẢI:

Những tên thiên ở dái, phần nhiều trich mot vài chữ ở trong bài để đặt. Bàn thiên ở dầu bộ này đều bàn về phương pháp điều dưỡng "tinh, thần. khí, huyết"....

12. Theo Su ky: Hoàng Dế họ Công Tôn, tên Hliên Viên, là con vua nước Hữu Hùng, noi vua Thần Nông lên làm vua, trị thiên hạ, đóng đô ở gò Hiên Viện, vượng về Thổ Đức, nên gọi là Hoàng Đế.

Danh từ tôn xưng Kỳ Bá.

(4) Đạo, đức là cái phương pháp điều dưỡng tinh thần khí huyết.

————-

(5) Thuật số tức là phương pháp bắt chước ở âm dương. Âm dương là cái gốc của van vật, thuận voi nó thi sống, trái với nó thì chết. Cho nên cần phải điều hòa mà thuận theo nó.

(* Khởi cư có thường thì nuôi được thần; không làm quá sức thì nuôi được tinh. Thần với tinh đầy đủ lo gi không sống lâu.

(7) Rượu làm hai Tỳ, Tỳ khí bị thương thì không tiêu hóa được thức ăn, sinh khí vì đó mà bị thương: làm càn bậy thì throng thân; say rượu nhập phòng thi thương tinh. Như thế gi mà không chóng chết.

(8) Tâm chứa thần, khoái tâm thi thần bị thương.

(9) Hư tà tuc là khi đoc; Tặc phong tức là gió độc.

(10 Lão Tử nói: "Trong xem tâm minh, tâm không có gi là tâm; ngoài xem hinh mình, hình không có gì là hình; xa xem muôn vật, vật không có gì là vật... Ba điều đó đã hiểu thấu, thì sẽ còn chi thấy có "không". Rồi xem không cũng không, không không còn không. Cái không đã "vô", vô "vô" cũng "vô"; vô "vô" đã "vô", trong trẻo thường lặng; lặng không con lang, "dục" sinh sao được; "dục" đã không sinh, tức là "chân tĩnh". Chân thường img với vật, chân thường hợp với tính; thường ứng thường tĩnh, sẽ được thường thanh tĩnh...".

Doạn nói của Lão Từ trên này thật là một phương pháp xem "không" rất hay.

Đem mà giải nghĩa bốn chữ "điềm đạm hư vô" trên này cũng rất đúng.

| 1 Vì điểm đạm hư vô nên mới chí nhản mà ít dục; vì tinh thần bền vững, nên mới tâm yên mà không sợ; đán khắp bốn phương đều được an cư lạc nghiệp, nên mới mãn nguyện.

(121 Dân chúng đã biết vâng theo lời dạy của người trên, nên moi sự đều cứ tới "mực" vừa đủ thi thôi, không hề ham muốn xa hoa, cho nên phong tục mới được vui vẻ, không còn sự ngo vuc ghen ghét; do đó, người trên không hiếp kẻ với, kẻ dưới không ghen ghét người trên, không còn ai làm điều gi quá cái phạm vi dia vị của minh. Dân như thế đã thuoc vào hạng thành thực và chất phác. Nghĩa chữ "phác" có vẻ như quê mùa må thành thực, khác với tiếng "quê mùa" của ta thường dùng.

Đức tức là "minh đức" của trời phú cho; toàn tức là không để vật dục nó làm hại tới. Trang Tư nói: "Người giữ đạo thì đức toàn; Dức toàn thì hinh toàn; 1linh toàn tức là hợp với đạo của Thánh nhân vậy".

Tử đoạn này trở lên, ông Kỳ Bá đã trả lời Hoàng Đế được đầy đủ về cái có người xưa sống lâu.

———-(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in