S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼

Read More

B̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼

Read More

T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼4̼7̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼

Read More

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼à̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼

Read More