Con dể dùng xẻng đoạt mạng mẹ vợ chỉ vì xíc míc nhỏ

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼Th̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼r̼â̼y̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼h̼a̼u̼ ̼D̼o̼n̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼è̼a̼n̼g̼ ̼S̼r̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼
G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼
T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *